Imobiliar Invest

Modalitati de vanzare a bunurilor imobiliare in cadrul procedurilor de executare silita

Licitatii bunuri imobile

Poate participa la licitaţie orice persoană care pana la ora stabilita pentru începerea vânzării prin licitaţie publică, a consemnat cu titlu de cautiune la dispoziţia executorului, in contul indicat de acesta, cel putin 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.
Persoana interesata va formula o oferta scrisa pe care o va depune la executor impreuna cu dovada consemnarii cel tarziu inainte de inceperea licitatiei.
Debitorul nu poate licita in cadrul licitatiei publice nici personal, nici prin alte persoane interpuse.

Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţiile de vanzare.
Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitaţie, a oferit preţul cel mai mare potrivit dispoziţiilor legii.

La cererea adjudecatarului, executorul, cu acordul creditorului, poate stabili plata pretului in rate, numarul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plateste de indata drept avans.
Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de cauţiunea depusă în contul preţului.
Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut de 30 de zile, imobilul se va scoate din nou la vânzare în contul adjudecatarului, acesta fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ.
Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.
După plata integrală a preţului executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare.
Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate şi pentru a fi înscris în cartea funciară.
Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, după caz, un alt drept real care a făcut obiectul urmăririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar.
Prin intabulare, adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune de imobilul cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară.
De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut.

Adjudecatarii vor efectua demersurile legale necesare pentru evacuare conform art. 578 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila.In perioada 01 Decembrie – 01 Martie a anului urmator, nu se pot efectua evacuari, decat in cazul in care se face dovada de catre adjudecatar ca el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată.

Vanzare directa

Executorul poate proceda, cu acordul partilor, la valorificarea prin vanzare directa a bunului urmarit cumparatorului care ofera cel putin pretul prevazut in procesul-verbal de stabilire al pretului.
Termenul pentru vanzarea directa va fi stabilit cu instiintarea partilor despre data, ora si locul vanzarii, precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator.
La data vanzarii, executorul va intocmi procesul-verbal de vanzare directa, care va fi semnat de executor, de parti sau de reprezentantii acestora si de cumparator.
In situatia in care una dintre parti lipseste la efectuarea vanzarii, executorul ii comunica o copie de pe procesul-verbal privind vanzarea.
Procesul-verbal emis de executor constituie titlu de proprietate pentru cumparator.

Modalitati de vanzare a bunurilor in cadrul procedurii de insolventa

Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii si depunerea raportului de evaluare. Bunurile vor putea fi vandute in bloc – ca ansamblu in stare de functionare – sau individual. Metoda de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua, va fi aprobata de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului.
Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a acestora şi în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau individual ori o combinaţie a acestora, prin licitaţie publică sau negociere directă sau prin ambele metode.
În cazul în care se propune vânzarea în bloc prin negociere directă, lichidatorul va putea propune, în baza ofertelor primite, începerea negocierii cu unul sau mai mulţi cumpărători identificaţi, cu precizarea condiţiilor de plată şi a preţului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior preţului de evaluare.
Bunurile imobile vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată de adunarea generală a creditorilor.
Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul, prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară, să arate sarcinile de care este grevat şi să indice pasul de supraofertare şi data până la care, în caz de aprobare a vânzării, sunt acceptate supraoferte.
Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor, în termen de maximum 20 de zile de la data propunerii, notificând propunerea administratorului special, creditorilor cu garanţii reale asupra bunului, titularilor unor drepturi de retenţie de orice fel şi comitetului creditorilor, supunând votului adunării generale a creditorilor propunerea de vânzare.
Ulterior aprobării de către adunarea generală a creditorilor, vânzarea va putea fi făcută, sub sancţiunea nulităţii, numai după 30 de zile de la data ultimei publicări făcute de lichidator în ziar a anunţului privind condiţiile de supraofertare.
Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul indicat de lichidator şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic.
Dacă vânzarea activelor se va face prin licitaţie publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaţie!